вторник, 19 октомври 2010 г.

Удължава се срокът за пререгистрация на търговците

Очакваното удължаване на срока за пререгистрация в търговския регистър е на път да се случи. Министерскияг съвет е внесъл проект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, който до края на календарната година ще бъде приет. А ето и очакваните промени:

1. Удължава се срокът за пререгистграция с шест месеца

Търговците и клоновете на чуждестранни търговци, вписани в търговския регистър и в регистъра на кооперациите при окръжните съдилища, са длъжни да се пререгистрират по този закон в срок до 30 юни 2011 г.
2. Удостоверението за пререгистрация ще се подава до съда

Пререгистрацията се извършва чрез вписване в търговския регистър на търговеца или на клона на чуждестранния търговец и на съответните обстоятелства за него въз основа на заявление от търговеца, съответно от управителя на клона, отправено до съда по регистрацията. Съдът по регистрацията изпраща до агенцията удостоверение за актуално състояние с посочване на кода му по БУЛСТАТ, както и заверен учредителен акт, дружествен договор или устав, актуален към 31 декември 2007 г.

3. Едновременно с пререгистрацията на търговеца се извършва и пререгистрация на всичките му клонове.


Каква ще е съдбата на непререгистрираните търговци - въпрос, който вълнува много хора. Дългоочакваният огтовор вече е ясен и остава да бъде установен в закона.

Всички еднолични търговци, за които не е поискана пререгистрация до 30.06.2011 г. се считат за заличени от 1 юли 2011 г., а клоновете на чуждестранните търговци се считат за закрити.

Дейността на търговските дружества и кооперациите, за които не е направено искане за пререгистрация до 20.06.2011 г. се прекратява на 1 юли 2011 г. Търговските дружества и кооперациите, които не са се пререгистрирали до 30.06.2011 г. нямат право да осъществяват търговска дейност, да предявяват искове и да подават молби за образуване на изпълнителни производства, да извършват разпоредителни сделки с имуществото си, освен да заплащат дължими суми на работници и служители, както и да извършват преводи на суми за погасяване на публични задължения. Извършените след 30 юни 2011 г. разпоредителни действия и сделки с имущество на търговските дружества и кооперациите с прекратена дейност са нищожни.

Лицата, подали заявления до 30.06.2011 г., но получили отказ за пререгистрация ще бъдат служебно пререгистрирани, ако отказът бъде отменен.

При бездействие на управителните органи на търговските дружества да поискат пререгистрация до до 30 юни 2014 г. всяко заинтересувано лице може да подаде до съда по регистрацията заявление, с което да поиска пререгистрация и обявяване в ликвидация на търговско дружество и кооперация. Заинтересувано лице е страната по заварените съдебни и изпълнителни дела, съдилищата и другите държавни органи, държавните съдебни изпълнители, лицата, на които са възложени публични функции, организациите, предоставящи обществени услуги, Националната агенция за приходите, банките и всички други кредитори на дружеството, както и кредиторите на съдружници или на член-кооператори независимо от характера на вземанията им

Пререгистрация и обявяване в ликвидация на търговско дружество и кооперация с прекратена дейност може да поиска и всеки съдружник, акционер, член-кооператор и член на управителен орган. Съдът по регистрацията изпраща на агенцията удостоверение за актуално състояние, учредителен акт, дружествен договор или устав. Агенцията пререгистрира търговеца, вписва ликвидацията, назначава и вписва ликвидатор.

След изтичане на 5 години от прекратяване на дейността на непререгистрираните търговски дружества и кооперации агенцията служебно заличава тези от тях, за които не е поискана пререгистрация и обявяване в ликвидация; за които ликвидацията не е приключила поради бездействие на ликвидатора и/или на заинтересуваното лице; за които не е открито производство за обявяване в несъстоятелност. Агенцията обявява списък на заличените търговски дружества и кооперации на електронната си страница.

Пълният текст на законопроекта може да бъде прочетен на Интернет страницата на Народното дъбрание.

Няма коментари:

Публикуване на коментар