петък, 19 февруари 2010 г.

Данъчно облекчение за млади семейства

Данъчно облекчение за млади семейства може да се ползва само за жилище, което е било ипотекирано, за да се отпусне банков кредит за купуването му. В случай, че за обезпечение служи друго жилище, а не взетото с кредита, няма данъчно облекчение.

Договорът с банката трябва да е сключен от лице, което има граждански брак, който не е прекратен към 31 декември 2009 г. Друго условие е при сключването на договора за кредит поне единият от съпрузите да не е навършил 35 години. Освен това ипотекираното жилище трябва да е единствено за семейството през 2009 г. и никой от членовете му да няма идеални части от друго жилище.

Ползването на това данъчно облекчение става, като се подаде годишна данъчна декларация в НАП до 30 април. Към декларацията се прилагат копия на акта за граждански брак, от справката за имотното състояние на съпруга, ползващ данъчното облекчение, издадена от Агенцията по вписванията, на договора за ипотечен кредит, на документите, удостоверяващи направените през 2009 г. вноски и на погасителния план, който трябва да е заверен от банката.

Данъчното облекчение за млади семейства се ползва като сумата от годишната данъчна основа се намали с направените през 2009 г. лихвени плащания върху първите 100 000 лв. от ипотечния кредит.

Данъчното облекчение за млади семейства може да се ползва само с подаването на годишна данъчна декларация за доходите. Това важи и за гражданите, които работят само на трудов договор. Ако в резултат на ползваното облекчение се е получил надвнесен данък върху доходите, той ще бъде възстановен в тридесетдневен срок от подаването на данъчната декларация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар