сряда, 24 февруари 2010 г.

Право на чужденци да придобиват имоти в България


Българското законодателство позволява чужденци да придобиват сгради/апартаменти, гаражи, къщи , магазини и др./ чрез сделки или наследяване. Придобиването от чужденци на право на собственост върху земя е ограничено и поставено в зависимост от гражданството на лицето и от вида на земята.

Граждани на държавите - членки на Европейския съюз (ЕС), или на държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство(СЕИП), могат да придобиват право на собственост върху земя , ако пребивават законно в Република България. Това означава , че чужденци, които имат разрешение за продължително или постоянно пребиваване в страната, могат да придобиват земя . Граждани на ЕС, които не пребивават постоянно в Република България, могат да придобиват земя за втори жилищен имот след изтичането на срока, определен при условията на Договора за присъединяване на Република България към ЕС, т.е. след 01.01. 2012 г. .

Земеделска земя може да бъде придобивана от чужденци, граждани на ЕС и на държавите - страни по СЕИП след 01.01.2014 г., когато изтича срокът, определен в Договора за присъединяване на Република България към ЕС. Едно изключение- съгласно чл. 3а., ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи гражданите на държавите - членки на ЕС, които желаят да се установят и постоянно да пребивават в Република България като самостоятелно заети земеделски производители и са вписани в това им качество по реда на Закона за регистър БУЛСТАТ, могат да придобиват право на собственост върху земеделски и горски имоти за земеделско ползване от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Лицата, които не са граждани на ЕС или на държавите - страни по СЕИП, не могат да придобиват земя в България. Конституцията допуска изключение за лица, граждани на държави, с които България има международен договор, ратифициран по реда на чл. 22, ал. 2 от Конституцията, обнародван и влязъл в сила. До сега обаче Република България не е сключила двустранни договори, даващи възможност на чужденци да придобиват земя.

Чуждестранни граждани могат да наследяват по закон земя в Република България. От това правило следва изводът, че български гражданин може да бъде наследяван от чужденец, но български гражданин не може да завещава земя на чужд гражданин. Законът за собствеността и ползването на земеделски земи / ЗСППЗ/ ограничава възможността на наследниците по закон, които не са граждани на Европейския съюз, да упражняват правото си на собственост върху земеделска земя. Съгласно чл. 3б от ЗСППЗ тези лица са длъжни в тригодишен срок от откриване на наследството да прехвърлят собствеността върху земеделска земя на лица, които имат право да придобиват такива имоти. За чужди граждани , които не са граждани на ЕС и на които е възстановено правото на собственост върху земеделски земи, тригодишният срок за прехвърлянето на собствеността тече от момента на възстановяването му.

При неспазване на законовото изискване за прехвърляне на земеделската земя на правоимащи лица в рамките за тригодишен срок, държавата може да изкупи земеделските земи по цени, определени с наредба на Министерския съвет.

Няма коментари:

Публикуване на коментар