понеделник, 7 юни 2010 г.

ОТ МНОГО ПУБЛИЧНОСТ ГЛАВА БОЛИ

Като подхванах темата за търговския регистър искам да си кажа и другото, което ме смущава по този въпрос.. Това е прекалената публичност на регистъра. Нашият законодател толкова много се престарал, че вместо да изпише вежди избожда очи. В чл. 11. от Закона за Търговския регистър се казва, че всеки има право на свободен и безплатен достъп до него и до електронния образ на документите, въз основа на които са извършени вписванията, заличаванията и обявяванията, както и до електронния образ на фирмените дела на пререгистрираните търговци. Съгласно закона Агенцията по вписванията осигурява свободен и безплатен достъп и до съдържащите се в информационната система на търговския регистър заявления, електронния образ на приложените към тях документи и постановените откази. Твърдя ,че такова нещо няма в Германия, Австрия и Чехия, от където по електронен път съм се снабдявала с удостоверения за регистрирани там дружества. Предполагам, че и в други държави  няма такъв неограничен и безплатен достъп до чужди лични и фирмени данни.


Чрез българския търговски регистър всеки анонимен потребител, стига да владее български език , от всяка точка на земното кълбо чрез интернет има достъп до имена, адреси, ЕГН, номера на лични карти, образци от подписи на всички лица, представляващи и управляващи търговски дружества и еднолични търговци, регистрирани в България. Това е законосъобразно и по този въпрос вече се е произнесла Комисията за защита на личните данни с решение , което може да бъде прочетено тук  http://www.cpdp.bg/index.php?p=element_view&aid=177


Търговският регистър има за цел да направи известни на трети лица основните данни за търговците, а това са фирмата, седалището и адреса на управление, регистрирания капитал и имената на лицата, които представляват дружеството. Според Търговския закон това са данните, които се обявяват и стават известни на третите лица. Какво пише в протоколите от общите събрания, какви декларации са направили членовете на управителните органи и други фирмени документи, не са обстоятелства, от които трети лица могат да черпят права, затова тази информация не бива да бъде обществено достъпна.


Доказателствата за законосъобразност на възникване на дружеството и последващите промени в него са необходими за да се постанови вписване или отказ .Затова достъп до тези документи трябва да имат само длъжностните лица по регистрацията Ако възникне някакъв фирмен спор или има данни за извършено престъпление, заинтересуваните лица трябва да имат възможност да се снабдят с копия от фирмените документи или техния електронен образ. В момента всеки може да чете и принтира всякакви документи и да употребява съдържащите се в тях данни за всякакви цели, включително и престъпни. Обяснимо е притеснението на хората, които по необходимост предоставяме личните се данни се в регистъра. Злоупотреби са възможни всякакви.

Няма коментари:

Публикуване на коментар