сряда, 7 април 2010 г.

ЗАБРАНА ЗА НАПУСКАНЕ НА СТРАНАТА НА ДАНЪЧЕН ДЛЪЖНИК

Наскоро НАП публично оповести намерението си да отнема задграничните паспорти на български граждани, които дължат големи парични суми за данъци, осигуровки и глоби.

Уважението към закона изисква да се придържаме стриктно към правните норми и да кажем следното: МВР може да не допусне напускане на страната на лице, което има неплатени задължения към държавата за данъци, осигуровки и глоби. Това е т.нар. принудителна мярка съгласно чл.75 т.5 от Закона за българските лични документи. Тя се прилага спрямо лица, които имат неплатени задължения в размер над 5 000 лева , които са получили призовка за доброволно изпълнение от публичния изпълнител и не са представили обезпечение в размер на лихвите и главницата.


Едновременно със или след поканата за доброволно изпълнение публичният изпълнител може да поиска от органите на Министерството на вътрешните работи  да не се разрешава на длъжника или на членовете на контролните или управителните му органи напускане на страната, както и да не се издават или да се отнемат издадените паспорти и заместващите ги документи за преминаване на държавната граница. За фиска забраната за напускане на страната на данъчен длажник е една възможност да се гарантира по-бързо издължаване на гражданите и фирмите към бюджета. До сега тази мярка се прилагаше предимно за управители и директори на дружества, които имат неплатени данъчни задължения в големи размери. Оправдано е намерението на данъчната администрация за по-стриктно прилагане на закона към всички длъжници, особено в условията на финансова криза.

В средствата за масова информация представители на данъчната администрация правят некоректни изявления относно принудителната административна мярка, която имат намерение да налагат спрямо данъчните длъжници. Неверни са твърденията, че от мярката щели да бъдат засегнати само лица, които пътуват извън Европейския съюз със задраничен паспорт. Данъчните длъжници с наложена принудителна мярка по чл.75, ал.5 от Закона за българските лични документи няма да бъдат допускани от МВР да преминават държавните граници на Република България без значение дали представят на граничните полицаи лична карта или задграничен паспорт.


Принудителната административна мярка ”забрана за напускане на страната” се налага с мотивирана заповед от длъжностни лица, упълномощени от министъра на МВР да упражняват съответното правомощие, обикновено това са директорите на ОДМВР. Издаването на заповедите и тяхното обжалване се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Жалбата срещу заповедта не спира изпълнението.

Няма коментари:

Публикуване на коментар