петък, 23 април 2010 г.

КАКВО СПЕСТЯВАМЕ С ПРЕРЕГИСТРАЦИЯТА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА НЕРАБОТЕЩО ДРУЖЕСТВО

Има много хора, които са регистрирали търговски дружества и не извършват дейност. Те знаят, че след 31.12.2010 г. фирмите им ще бъдат служебно прекратени и се надяват това да стане без тяхно участие.

За разлика от пререгистрацията служебното прекратяване на търговско дружество не означава безплатна услуга, предоставена от държавата. След 30 юни 2011 г. Агенцията по вписванията ще започне да назначава служебно ликвидатори, ако до тази дата тя не успее да намери управител, изпълнителен директор или неограничено отговорен съдружник, комуто да възложи извършването на ликвидацията. Списъкът на служебните ликвидатори вече е одобрен и публикуван на сайта на търговския регистър. Разноските за производството по ликвидация са за сметка на търговеца. Той дължи месечна заплата на ликвидатора. Заплатата на служебния ликвидатор се определя от агенцията. Служебната ликвидация трябва да приключи за 6 месеца, което означава, че ликвидаторат може да вземе до шест месечни заплати.

Най-важното, което хората не знаят е, че членовете на управителните органи отговарят солидарно и неограничено за задълженията на дружеството, свързани с производството по ликвидация след служебно прекратяване на дружеството.Това е уредено в § 5, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за търговския регистър. В закона е указано, че ако имуществото на търговеца е недостатъчно да покрие разноските по ликвидацията, те се поемат от агенцията за сметка на събираните по чл. 12 такси.


Държавата  обаче няма да пропусне да си събере парите, които е дала за заплати на ликвидаторите. Тъй като управителите, членовете на съветите на директорите и неограничено отговорните съдружници носят солидарна отговорност за разноските по ликвидацията, нищо чудно някой ден те да получат на домашния си адрес известие, че имат установено публично държавно вземане, което трябва да се плати в определен срок.


Пререгистрацията в търговския регистър, съвместена с искане за откриване на производство по ликвидация на дружеството, спестява всички описани по-горе разноски. Освен това държавна такса не се дължи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар