четвъртък, 29 април 2010 г.

ВЗЕМАНИЯТА НА ТОПЛОФИКАЦИЯ ОТ АБОНАТИТЕ Й СЕ ПОГАСЯВАТ С ТРИГОДИШНА ДАВНОСТ

Погасителната давност не погасява задължението за плащане, а правото на кредитора да търси съдебна защита или принудително изпълнение. Давността не се прилага служебно от съда, защото тя е право на длъжника и той решава дали да се възползва от него. За да отблъсне претенцията на кредитора, длъжникът изрично трябва да се позове на изтекла в негова полза давност и това става чрез иск за недължимост на вземането или чрез възражение срещу иск за плащане, предявен от кредитора срещу длъжника.

 
Масовата практика на топлофикационните дружества е претендирането на неплатени сметки от абонати за последните 5 и повече години. В съдебните спорове с предмет  неплатени месечни сметки за парно съдилищата не еднакво решават въпроса дали да приложат общата петгодишна или кратката тригодишна давност спрямо длъжниците.

През миналата и настоящата година Върховният касационен съд е допуснал касационно разглеждане на спорове за неплатени месечни вноски към Топлофикация с мотив за  наличие на основанието по чл.280, ал.1 т.3 ГПК  разрешаване на значим за изхода на делото материалноправен въпрос, а именно дали месечните задължения на потребителите на топлинна енергия към топлоснабдителните дружества са периодични плащания по смисъла на чл.111, б.”в” ЗЗД и съответно приложима ли е кратката тригодишна погасителна давност.


В Решение N 168 от 22.12.2009 г. по търговско дело № 408/2009 година  ВКС, Търговска колегия, второ отделение приема, че задължението за плащане на консумираното количество топлинна енергия на месечни вноски представлява задължение за периодично плащане по смисъла на чл.111 б.”в” ЗЗД, тъй като са налице повтарящи се през определен период от време еднородни задължения, с посочен в Общите условия падеж и това задължение се погасява с изтичането на тригодишен срок. Изискуемостта и давността за всяко периодично вземане настъпват поотделно, а за приложенето на специалната погасителна давност съгласно чл.111 б.”в” ЗЗД не е необходимо плащанията да са еднакви по размер.


Цитираното по-горе съдебно решение обвързва само страните по спора, но то е показателно за актуалната практика на Върховния касационен съд по дела от и срещу топлофикационни дружества за неплатени сметки на техни абонати. Несъобразяването с практиката на ВКС е основание за допускане на касационно обжалване на дела. Затова въззивните и първоинстанционните съдилища следва да съобразяват решенията си с установената от върховната инстанция практика. Топлофикационните дружества обаче продължават да търсят вземанията си от абонати за пет години назад, а понякога и за повече. Събраните погасени по давност вземания не са недължимоплатени и не могат да бъдат поискани обратно.

Текстът на решението на ВКС може да прочетете тук: http://www.vks.bg/vks_p03.php
1 коментар: