понеделник, 29 март 2010 г.

ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА ПЛАЩАНЕ. Кой може да поиска издаването й

Европейската заповед за плащане е уредена с Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и  от 2008 година процедурата за нейното издаване е достъпна за гражданите на ЕС и лицата, постоянно пребиваващи на територията на съюза.

Европейската заповед за плащане представлява изпълнително основание съгласно чл.627 от българския ГПК и въз основа на нея може да се издаде изпълнителен лист и да започне принудително производство срещу длъжник, който има местоживеене или месторегистрация на територията на Република България.

Процедурата за издаване на европейска заповед за плащане позволява на кредиторите да получават безспорните си граждански и търговски вземания съгласно единна процедура, действаща въз основа на стандартни формуляри и води до ускоряване и опрстяване на трансграничните изпълнителни производства и до намаляване на разходите , свързани с тях.

Регламентът, който има пряко действие и силата на закон за всяка държава-членка на ЕС, позволява свободно обръщение на европейски заповеди за плащане в държавите-членки чрез определяне на минимални стандарти. Спазването им премахва необходимостта от каквото и да е междинно производство в държавата-членка за признаване и привеждане в изпълнение на изпълнително основание, издадено от чужда държава.

Кой може да поиска издаване на европейска заповед за плащане ?

Ищец може да бъде всяко лице , което има местоживеене или обичайно пребивава в държава- членка на ЕС. Местоживеенето се определя в съответствие с членове 59 и 60 от Регламент (ЕО) № 44/2001 от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела. Важно е да се подчертае, че правото да се иска издаване на европейска заповед за плащане е поставено в зависимост от местопребиваването и местоживеенето, а не от гражданството на ищеца. Второто условие е ищецът и ответникът да имат местоживеене или обичайно пребиваване в различни държави-членки.

Регламентът за създаване на процедура за издаване на европейска заповед за плащане не се прилага единствено в Дания .

Вземането на ищеца може да произхожда от всякакви граждански или търговски сделки.

Европейска заповед за плащане може да се издаде за вземания, произтичащи от извъндоговорни задължения, освен ако те не са били предмет на споразумение между страните или ако не е имало признаване на дълг, или те са свързани с ликвидни задължения, произтичащи от съсобственост на имущество. 
Европейска заповед за плащане не се издава за права на собственост, произтичащи от семейни отношения, завещания или правоприемство. Процедурата не се прилага и при несъстоятелност, производства, свързани с ликвидация на неплатежоспособни дружества или други юридически лица, съдебни спогодби, споразумения и аналогични производства. От приложното поле на европейската заповед за плащане са изключени вземания за социално осигуряване, данъци, мита и обезщетения , произхождащи от отговорността на държавата за действия и бездействия при упражняване на държавната власт.

Няма коментари:

Публикуване на коментар